İbadet

Bilâl Babam’ın Bizim İçin Üzerinde Çok Fazla Durup Tavsiye Ettikleri Dua ve Ayetler

Bilâl Babam’ın Bizim İçin Üzerinde Çok Fazla Durup Tavsiye Ettikleri Dua ve Ayetler:

Tarikatta çalışanlara şeytan çok fazla musallat olur. «Sen çok ileri geçtin, herkesten büyük adam oldun. Senin için Allah’u Teâlâ’nın nazarından düşmek kalmadı» diye kendisine kibir, gurur getirir. Şayet zerre kadar bu fikrini kabul ettirebilirse onu mahveder, Allah’u Teâlâ’ya da âsi eder.

Tarikatta olmayan avamlara da şeytan musallat olur. Gerek tarikatlı, gerekse tarikatsız olsun bu kimselerde evham, vesvese, korku, sıkıntı, bunalım, ruhi deprasyon, sinir hastalığına müb-tela olanları şeytan hatta intihar etme durumuna getirir. Bunlar ve benzeri hastalıklardan şikayetçi olanlar aşağıda yazdığımız sûre ve duaları okurlarsa bi iznillah o hastalıkları geçer ve şifa bulurlar. Bunları uygulayıp şifa bulanların sayısı pek çoktur. Bu kimseler önce misvak kullanarak güzelce abdest alırlar, imkânları müsaitse gece kalkıp güzelce bir gusül abdesti alır, temiz çamaşır ve elbise giyer, temiz bir yerde kıbleye karşı edeble oturur. Tarikatlı olanlar huzuru Rabıta eder.

a- Her defasında «Euzubillahimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm» ile yüz defa:

«Lâ havle velâ guvvete illâ billahil aliyyül azîm» okur.

b- Her defasında yine «Euzubillahimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm» ile yüz defa: «Gul eûzü bi Rabbil Felak» sûresini okur.

c- Her defasında «Euzubillahimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm» ile yüz defa: «Gul eûzü bi Rabbin-Nas» suresini okur.

d- Her defasında «Euzubillahimineşşeytanirracirn Bismillahirrahmanirrahim» ile yirmibeş defa:

«Bismillahi kâfi hüvallahü, Bismillahi şâfi hüvallahü, Bismillahil maâfî hüvallahü, Bismilla-hillezî lâ yedurru maa ismihi şey’en fil ardı velâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm. Allahüm mahfazna min âfâtis semavâti vel ardı minel cinni, vel insi ve şeyatiyn» okur.

Bilenler bir defa: «Euzubillahis-semîul alîmü mineş-şeytanirracîm, estaîyzü billahis semîul alîm-ü mineş-şeytanirracîm. Allahü hayrul Fâtihîyne vel hâfizîyne bi fedâilü bismillahirrahmanirrahîm» okur devamla «Sûre-i Haşr’ın» son sayfasını başından sonuna kadar okur. Sonunda da en az beş dakika «Lâ ilahe illallah» diye zikir eder.

Bilâl Babam buyurdu ki:

Zikrullaha çok devam etmekle şeytan şöyle olur. Örneğin:

Bir köpeği bir yere kıstırır, ağzının üstüne değnekle vurursun. Köpek korkar çeniler. Sen zikrullaha devam ettiğin müddetçe aynı bu köpek misali gibi şeytanda çeniler. Şart şu ki:

Şerîata muhalif bir hareket, bir iş yapmadıkça şeytan ebedi kendisine musallat olamaz. Şeri­ata muhalif bir iş, bir hal, bir hareket olursa şeytan hemen müdahele eder ve şeytanın müdahelesi gitmez. Şeytan; insanı hem Allah’ın yolundan geri koyar, hem de en büyük düşmanlığına devam eder. İnsanlar şeytana bu fırsata vermemek için şeriata muhalif bir iş, hal, hareket yapmamalıdır. Şeytan; insanı yukarda yazdığımız gibi çalışmaya mecbur eder. Bir nevi Allah’u Teâlâ’ya yalvarmamızı, istememizi Allah’u Teâlâ’nın bizi affetmesini şeytan istemeyerek bize yaptırmış olur.

Bilâl Babam buyurdu ki:

1- En sıkıldığım, bunaldığım, yardıma muhtaç olduğum zamanlarda:

«Allah Allah Gurbetiy ya Resul Allah ferriç kürbetiy» okudum buyurdu. Şahıs için okunursa yukardaki okunur.

Umuma ait toplu olarak okunursa:

«Allah Allah gurbetena ya Resul Allah ferriç kürbetenâ» diyerek okunur.

Ben her ikisini de beraber okuyorum. Şöyle ki:

«Allah Allah gurbetiy, ya Resul Allah ferriç kürbetiy. Allah Allah gurbetena, ya Resul Allah ferriç kürbetenâ»

Bu bir günde 25, 50 veya 100 defa okunur.

2- Nade Ali Duası: Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) Uhud çenginde Hazreti Ali (Kerremallahu Veche)’yi Medine-i Münevvere’ye bekçi olarak bırakmıştı. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) bu harpte kuyuya düştüğünde çok sıkıldı. O anda Cebrail (Aleyhis-selâm) geldi ve «Nade Ali» duasını getirdi. Bu dua şudur:

Euzubillahimineşşeytanirriciym Bismillahirrahmanirrahîm

«Nâde Aliyyen mazharil acâib tecidhü avnen leke finnevâib lî ilallahi hâcetiy külli hemmin ve ğammin seyenceliy bi Nübüvvetike ya Muhammed bi vilâyetike ya Aliyyü ya Aliyyü ya Aliy. Edrikniy ve aleyye mahviliy»

Bilâl babam umuma ait okunabilmesi için sonunu «Edriknâ ve aleynâ mahvilî» diye okuturdu. Ben her ikisini de okuyorum. Sonunu: «Edrikniy ve aleyye mahviliy. Edriknâ ve aleynâ mahviliy»

Bu duanın açıklaması:

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahîm

Nâde Aliyyen mazharil âcaib= Aliye çağır acaibler zuhur etsin.

Tecidhü avnen leke finnevâib= En sıkıntılı zamanında onu sana yardımcı bulursun.

Lî ilallahi hâcetîy= Benim Allah’u Teâlâ’ya hacetim ve sıkıntılarım var.

Küllü hemmin ve ğammin= Bütün sıkıntılarımın gitmesi için

Seyencelî bi Nübüvvetike ya Muhammed= Bunların hepsi Ali’nin gelmesi ve sana yardım et­mesi, seni kurtarması, senin Nübüvvetinin (Peygamberliğinin) yüzü, gözü hürmetine olacak. Bura­dan ilerisi Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)’in sözüdür.

Ya Aliyyü ya Aliyyü ya Aliy edrikniy ve Aleyye mahviliy= Ya Ali ya Ali ya Ali! Beni idrak et. Benden tarafa dön, beni kurtar dedi. Hazreti Ali bu sesi Medine-i Münevvere’de duydu. Atma atlayıp derhal oraya yetişti. Kâfirleri kuyunun başından uzaklaştırdı. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)’i kuyudan çıkarttı. Uhud dağının sarp bir yerine, sadece bir tek gidiş yolu olan yere götürdü. O yolada Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) kendisi durdu. Geleni vurup düşürdü. Fakat o anda Hazreti Ali’nin kılıcı kırılmıştı. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) kendi kılıcı olan Zülfikârı Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)’ye verdi. Hazreti Ali her geleni vurup düşürüyordu. Orta­da bir tek Hazreti Ali ve elindeki Zülfikârı harp ediyordu. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesel­lem) o zaman şu sözü söyledi:

«Lâ fetâ illâ Ali, Lâ seyfi illâ Zülfikâr»

“Ali’den başka feth edici, Zülfikâr’dan başkada kılıç yoktur” buyurdu. (Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir Hazretlerinin vaaz bandından alınmıştır.)

Bir insan çok sıkıştığı zamanlarda bu Nade Ali duasını 25, 51, 101, 150 defa okursa Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) ve Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)’in ona manevi yardımı yetişip, o sıkıntıdan onu kurtarır. Aynen Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)’e yetiştiği gibi olur.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) ve Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) buyuruyorlar ki: «Bu duayı harfi ebcet üzerine her kim hesab edip okursa her türlü darlıktan kurtulur. Onlara Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)’in ve Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)’nin manevi yardımı yetişir.

Bu dua için bazı sofi tayfası bu ayet olmayıp dua olduğu için kabul etmezler.

– Gâdirilerin bir Nade Ali duası var, onda bir şey yok okumanıza da gerek yok, okumayın derler. Bizzat Bilâl Babam, ben ve ihvan kardeşlerimiz sıkıldığımız zamanlarda bu duayı 150 sefer oku­duk, yüzbinlerce faydasını gördük.

Şimdi:

Bismillahi kâfi duası (Yukarıda yazıldı.)

Vallahü A’lemü duası: Kur’ân-ı Kerim’in muhtelif yerinden seçme ayetler olup ayrıca Haz-reti Ali (Radiyallahu anhu)’nin her sabah çektiği virdin’den bir parçadır.

Duayı Mübarek:

Euzübillahimineşşeytanirracîm bismillahirrahmanirrahîm

«Vallahu a’lemü bi a’dâiküm ve kefâ billahi veliyyen ve kefâ billahi nasiyrâ ve kefâ billahi hasîben ve kefa billahi vekiylâ ve kefâ billahi hadiyen ve kefâ billahi nasiyrâ ve kefallahül mü’miniynel gıtale ve kânallahü gaviyyen aziyzâ ve kefa billahi bi zünübi ibadihi habiyren basirâ. Velâ havle velâ guvvete İllâ billahil aliyyül azîm»

Bilâl Babam bu duanın ismi azam olduğunu söyledi.

3- Elham (Fatiha) her namazda okuduğumuz Fatiha süresidir. Hadîs-i Şerif:

يَا جَابِرُ اَ لاَ اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِى الْقُرْآنِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِيهَا شِفَاءٌ

مِنْ كُلِّ دَاءٍ

– Ey Cabir! Dikkat et sana Kur’an’da nazil olan en büyük sûreyi bildiriyorum. O Fatiha-i şerife’dir. Zira onda her derde karşı bir şifa vardır.” (Râmûzu’l-Ehâdîs, Hadîs No: 3988, 6167) Başka bir rivayette de 72 türlü derde devadır.

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) bir fakire verecek o anda bir şeyi yoktu. Yerden bir avuç toprak aldı, bu fatiha sûresini okudu, üfürdü toprak altın oldu. Sonradan bu fakir kendisi de her ne kadar bu sureyi okuduysa da toprak altın olmadı. Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)’ye sordu. Hazreti Ali:

– Dua o dua, sûre o sûre. Fakat ağız o ağız değil buyurdu. (Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir Hazretlerinin vaaz bandından alınmıştır.)

SondakikaWorld CEO | Co Founder | Web Developer | Graphic Designer

Tepkiniz nedir?

İlgili Yazılar

1 of 10.892

1 yorum

  1. I have recently started a blog, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “The more sand that has escaped from the hourglass of our life, the clearer we should see through it.” by Jean Paul.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir